INLEIDING EN INHOUD KUNSTVAKKEN:

Deze site laat materiaal zien dat ik voor het vak Kunst ontwikkeld heb en dat ter informatie voor collega-docenten maar ook voor leerlingen bedoeld is. Dit om docenten een indruk van de mogelijkheden van het vak te geven, en voor leerlingen bij wijze van oefenmateriaal.

De opzet van de site is als volgt: voor degenen die nog niet erg bekend zijn met de verschillende aspecten van de vakken CKV en Kunst is er een beschrijving van de inhoud van deze vakken*.  Daarnaast een legitimatie voor deze vakken.

Vervolgens het concept voor Kunst daarop zijn o.a. urentabellen en verdeling van de subdomeinen over de leerjaren te vinden.

Dan de didactische werkvormen bij Kunst Algemeen: werken met probleemstellingen en onderzoeksvragen, daarbij wordt uitgelegd op welke manier leerlingen bij Kunst Algemeen omgaan met diverse domeinen.

De onderwerpen van Kunst Algemeen zijn: Cultuur van de Kerk van de 11de t/m de 14de eeuw, Hofcultuur in de 16de en 17de eeuw, Burgerlijke cultuur van de 17de eeuw in Nederland, Cultuur van Romantiek en Realisme in de 19de eeuw, Cultuur van het Moderne in de eerste helft van de 20ste eeuw en Massacultuur in de tweede helft van de 20ste eeuw. Wanneer u op een van deze onderwerpen klikt, verschijnen er achtereenvolgens: een opzet van een mogelijke inleidende les; bij elk item uit het examenprogramma, probleemstellingen, onderzoeksvragen, trefwoorden en bronnensuggesties. Met deze probleemstellingen gaan leerlingen in groepen werken (zie werkvormen). Ook heb ik de inhoudsopgave van de reader die ik (samen met een collega) samengesteld heb, hier weergegeven.

Om zoveel mogelijk samenhang te creëeren tussen Kunst Algemeen en Kunst Beeldend heb ik een reeks thematische (keuze) opdrachten gemaakt voor Kunst beeldend die aansluiten bij de onderwerpen van Kunst Algemeen. De werkwijze bij Kunst beeldend is opgezet naar voorbeeld van de Centraal Praktische Eindexamens voor het vwo, deze examens - hoewel ze helaas afgeschaft worden - waren HET voorbeeld van een goede manier van zelfstandig leren leren. Om de goede aspecten uit de 'oude stijl' te handhaven hanteren we de opzet van werken van het vwo (zowel voor Kunst Algemeen als voor Kunst Beeldend)

Tot slot nog bronnensuggesties voor docenten en leerlingen.

En hebt u opmerkingen, aanvullingen, suggesties, dan kunt u natuurlijk reageren.

Marie-Thérèse van de Kamp

* INHOUD VAN DE VAKKEN CKV  en Kunst Algemeen (voorheen CKV 2) en Kunst Beeldend (voorheen CKV 3)

Culturele en Kunstzinnige Vorming : accent op ervaring van kunst en cultuur - het proeven.

Het vak CKV  is opgenomen in het gemeenschappelijke deel en dus verplicht voor alle leerlingen. CKV  is een ervaringsgericht vak, waarbij aan de hand van verschillende thema's, een introductie gegeven wordt in de wereld van Kunst en Cultuur. CKV  bestaat uit vier verschillende onderdelen:

A; Culturele Activiteiten: Het bezoeken van tentoonstellingen, concerten, dans- en toneelvoorstellingen, films, het lezen van boeken, enz

B; Kennis van Kunst en Cultuur: om de bovengenoemde culturele activiteiten goed voor te bereiden, dienen leerlingen op de hoogte te zijn van de achtergronden. Daarnaast leren leerlingen bij dit onderdeel ( aan de hand van een boek of reader) hoe ze verbanden kunnen leggen enerzijds tussen verschillende vormen van kunst en anderzijds tussen kunst uit verschillende tijden / culturen.

Onderdeel C; Praktische activiteiten. Leerlingen maken een werkstuk dat eventueel een samenhang heeft met de voorstelling / tentoonstelling die ze bezocht hebben, of het boek dat ze gelezen hebben.

Onderdeel D: dat is het kunstdossier waarin leerlingen alles t.a.v. CKV  verzamelen, en in het dossier beschrijven ze wat ze ervaren, geleerd hebben. Dit vak moet naar behoren afgesloten worden. Gezien de beperkte tijd die er voor dit vak staat, betekent het in de praktijk dat leerlingen kennismaken met, proeven van Kunst en Cultuur.

Kunst (voorheen CKV 2,3):

Het vak Kunst kan gekozen worden in het profiel Cultuur en Maatschappij en/of in het vrije deel.

Kunst Algemeen (voorheen CKV 2): algemene cultuurgeschiedenis - in de breedste zin.

Kunst Algemeen = algemene theorie: cultuurgeschiedenis - van de beeldende kunst & vormgeving, muziek, dans, drama . Aan de hand van 6 invalshoeken worden 6 onderwerpen bestudeerd. Het belang van het vak Kunst Algemeen : dit vak laat leerlingen kennismaken met de belangrijkste periodes uit onze cultuurgeschiedenis. Leerlingen leren verschillende vormen van kunst en cultuur kennen binnen de context van een bepaalde tijd. De leerling leert in brede zin, begrippen te hanteren die van belang zijn voor receptie en reflectie van kunst en cultuur. Door de verschillende periodes steeds op grond van dezelfde invalshoeken te bestuderen, leren ze verbanden te zien tussen de verschillende periodes en tussen historische periodes en onze tijd en ook leren ze naar andere culturen te kijken.

Bij Kunst Algemeen zijn er de volgende onderwerpen:

1: Cultuur van de kerk van de 11de t/m de 14de eeuw

2: Hofcultuur van de 16de en 17de eeuw

3: Burgerlijke cultuur van Nederland in de 17de eeuw

4: Cultuur van Romantiek en Realisme in de 19de eeuw

5: Cultuur van het moderne in de eerste helft van de 20ste eeuw

6: Massacultuur, 2de helft van de 20ste eeuw.

De invalshoeken bij Kunst Algemeen zijn:

1: kunst, religie en levensbeschouwing

2: kunst en esthetica ( alleen voor vwo)

3: kunstenaar en opdrachtgever, politieke en economische macht.

4: kunst en vermaak

5: kunst, wetenschap en techniek

6: kunst intercultureel

Deze invalshoeken laten de verschillende functies van cultuur zien.

Kunst Beeldend/Dans/Drama of Muziek ( voorheen CKV 3): De diepte in door vakspecifieke productie en reflectie.

Kunst Beeldend/Dans/Drama of Muziek bevat twee vakonderdelen: Praktijk (= muziek, dans, drama of beeldend) en vaktheorie - behorend bij de gekozen discipline. Leerlingen kiezen voor één discipline en leren over deze discipline aan de hand van het vormgeven in, -en het reflecteren over, deze discipline. De onderdelen praktijk en vaktheorie kunnen aan de hand van opdrachten of thema's met elkaar verbonden worden. Ook wordt de algemene theorie van Kunst Algemeen wel aan de thema's van Kunst Beeldend/Dans/Drama of Muziek verbonden, waardoor een grote mate van samenhang voor leerlingen kan ontstaan. Leerlingen analyseren beelden, muziek, dans, drama van kunstenaars en daarmee leren ze hoe ze zelf met een van deze kunstvormen kunnen werken. Leerlingen leren vakspecifieke vaardigheden, kennis, begrippen aan de hand van productie en reflectie binnen een of meerdere gekozen kunstdisciplines, dat betreft die disciplines die de school kan aanbieden.

© M.T. van de Kamp 2000 – aangepast 2007

 home                         naar legitimatie