LEGITIMATIE CKV / KUNST

Waarom zouden leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs aan cultuur moeten doen ? Dit is de vraag naar de legitimatie van de vakken CKV en Kunst. Voor leerlingen is er een aparte folder die je hier kunt vinden. Voor docenten hieronder de informatie.

 In welke opzichten zijn deze vakken belangrijk in de tweede fase ? Elliot W. Eisner*  formuleerde het zo:


1: The arts teach children to make good judgments about qualitative relationships. Unlike much of the curriculum in which correct answers and rules prevail, in the arts, it is judgment rather than rules that prevail.

2: The arts teach children that problems can have more than one solution and that questions can have more than one answer.

3: The arts celebrate multiple perspectives. One of their large lessons is that there are many ways to see and interpret the world.

4: The arts teach children that in complex forms of problem solving purposes are seldom fixed, but change with circumstance and opportunity. Learning in the arts requires the ability and a willingness to surrender to the unanticipated possibilities of the work as it unfolds.

5: The arts make vivid the fact that neither words in their literal form nor number exhaust what we can know. The limits of our language do not define the limits of our cognition.

6: The arts teach students that small differences can have large effects. The arts traffic in subtleties.

7:  The arts teach students to think through and within a material. All art forms employ some means through which images become real.

8:  The arts help children learn to say what cannot be said. When children are invited to disclose what a work of art helps them feel, they must reach into their poetic capacities to find the words that will do the job.

9:  The arts enable us to have experience we can have from no other source and through such experience to discover the range and variety of what we are capable of feeling.

10: The arts’ position in the school curriculum symbolizes to the young what adults believe is important.


BRON: Eisner, E. (2002). The Arts and the Creation of Mind. Hoofdstuk  4, ‘What the Arts Teach and How It Shows.’ (pp. 70-92). Yale University Press.

* Prof. Elliot W. Eisner is known for his scholarship in three fields: arts education, curriculum studies, and educational evaluation.  His research interests focus on the development of aesthetic intelligence and the use of critical methods from the arts in studying and improving educational practice.

 

Waarom Culturele en Kunstzinnige Vorming en Kunst in het voortgezet onderwijs ?

10 goede redenen hiervoor geeft Elliot Eisner hierboven al aan en onderaan deze pagina staat eveneens een goede legitimatie die door de NAEA geformuleerd is. In het kader van Culturele en Kunstzinnige vorming leren leerlingen te kijken/luisteren naar kunst en cultuur uit westerse en niet-westerse beschavingen, uit verschillende cultuurperiodes. In het kader van de algemene ontwikkeling vormt culturele en kunstzinnige vorming een belangrijk onderdeel.

Culturele en kunstzinnige vorming en Kunst zijn onderdeel van algemene vorming

Culturele en Kunstzinnige Vorming en Kunst zijn belangrijke en noodzakelijke onderdelen van algemene vorming. Hoe groot het belang was van kunst en cultuur valt op te maken uit de cultuurgeschiedenis van de afgelopen eeuwen in zowel de westerse wereld als de niet-westerse wereld, bij CKV en Kunst leer je op welke manier het verleden van belang is geweest voor ontwikkelingen in het heden. Voor de algemene vorming is het van belang dat leerlingen op verschillende manieren hun intelligentie ontwikkelen: niet alleen logisch-mathematische of linguïstische, maar ook muzikale of visueel-ruimtelijke, of intra- en interpersonele intelligentie ( naar H. Gardner's theorie). Door je bij CKV in te leven in allerlei uitingen op het gebied van kunst en cultuur leer je andere inzichten en vaardigheden te ontwikkelen dan je bijvoorbeeld bij wiskunde leert. Momenteel leven we in een maatschappij waarin je dagelijks omringd wordt door kunst en cultuur en waarin je dagelijks beslissingen neemt over wat je wel of niet 'esthetisch' vindt. Dat is door Harry S. Broudy onder woorden gebracht in o.a. 'a rationale for the arts as general education' en in 'The role of imagery in learning'. Bij CKV en Kunst leer je eveneens je creativiteit te ontwikkelen, divergent te denken. Je leert aan de hand van opdrachten in praktijk en theorie, hoe je creatieve- en theoretische problemen kunt formuleren en oplossen, welke rol daarbij het proces speelt en hoe je door meta-cognitieve vaardigheden te ontwikkelen, je eigen leerproces kunt sturen.

Het ontwikkelen van een open houding, ook naar andere culturen

Wat mij tot nu toe opgevallen is aan het gedrag van leerlingen, is dat leerlingen soms in de klas een onverschillige houding ten aanzien van kunst en cultuur aannemen, maar wanneer je vervolgens leest, of aan de hand van werkstukken ziet, wat ze ervaren hebben of geleerd hebben, moet er zelfs ook bij hen een open en positieve houding naar kunst en cultuur geweest zijn. Ook lees en zie je in de verslagen en werkstukken, dat leerlingen wel degelijk leren bij culturele en kunstzinnige vorming al hebben ze dat zelf soms niet in de gaten (leren door doen of ervaren valt vaak buiten hun opvatting over leren): ze ontwikkelen gaandeweg meer inzicht in kunst en cultuur, in de beweegredenen van kunstenaars, in hun eigen 'kunst'-uitingen, in hun eigen cultuur en subcultuur en vooral ook in creatieve processen/creativiteit. Er ontstaat dus steeds meer een open houding, ook naar nieuwe, andere, onbekende kunstuitingen, culturen. Deze open houding, is naar mijn mening om nog een andere reden relevant: in een maatschappij waarin steeds meer culturen met elkaar in aanraking komen, is het noodzakelijk om een open houding naar de ander, naar andere culturen en ook naar nieuwe uitingen in kunst en cultuur te ontwikkelen bij ALLE leerlingen.

Waarom zowel CKV als Kunst ?

Om deze vraag te beantwoorden moeten we de diverse specifieke elementen van CKV  als Kunst naast elkaar zetten: daaruit blijkt dat deze vakken steeds weer andere accenten leggen, waardoor deze vakken elkaar aanvullen, complementair zijn. Volgens de leerlingen zelf, ontstaat er samenhang tussen CKV en Kunst. CKV  is gericht op de beleving, ervaring van kunst en cultuur (cultuurparticipatie) terwijl Kunst leerlingen voorbereidt op diverse vervolgopleidingen gericht op Cultuur en Maatschappij. Kunst - cultuurgeschiedenis en vakspecifieke praktijk en theorie - zijn kern-elementen die binnen dit profiel op zijn plaats zijn. Leerlingen vinden dat het vak Kunst heel goed aansluit op de andere vakken van het profiel en op de door vervolgstudies van hun keuze.

CKV : een accent op ervaring van kunst en cultuur - het proeven.

Het vak CKV 1 is opgenomen in het gemeenschappelijke deel en dus verplicht voor alle leerlingen. CKV 1 is een ervaringsgericht vak, waarbij aan de hand van verschillende thema's, een introductie gegeven wordt in de wereld van Kunst en Cultuur. Gezien de beperkte tijd die er voor dit vak staat, betekent het in de praktijk dat leerlingen kennismaken met, proeven van Kunst en Cultuur.

Het profiel C&M met daarin als keuzevak: Kunst.

Kunst is een keuzevak in het profiel Cultuur en Maatschappij. Daarnaast kunnen leerlingen Kunst ook in het vrije deel kiezen. Leerlingen die Kunst kiezen doen dat omdat ze het vak zien als onderdeel van hun algemene vorming maar ook kunnen ze het vak kiezen omdat het voor vervolgopleiding / beroep nodig of nuttig is dat ze het vak Kunst gehad hebben, daarbij is te denken aan heel veel verschillende vervolgstudies en beroepen zoals: vormgever ( grafisch / industrieel / mode ), architect, kunstenaar, reclame-ontwerper, fotograaf, cameraman, docent, kunsthistoricus, conservator, kunstmanager; studies/opleidingen zoals: Kunst- en Cultuurwetenschappen, vrijetijdswetenschappen / theaterwetenschappen, musicologie, archeologie, het Conservatorium, de Dansacademie, de Toneelacademie, de Kunstacademie, de PABO; - opleidingen voor arbeids-, creatieve- of bewegingstherapie;- het werken in de reclamewereld, de communicatie- en informatietechnologie, het toerisme, de kunst en cultuur.enz.

Kunst Algemeen (voorheen ckv 2): algemene cultuurgeschiedenis - in de breedste zin.

Kunst Algemeen = algemene theorie: cultuurgeschiedenis - van de beeldende kunst & vormgeving, muziek, dans, drama . Aan de hand van 6 invalshoeken worden 6 onderwerpen bestudeerd. Het belang van het vak Kunst Algemeen : dit vak laat leerlingen kennismaken met de belangrijkste periodes uit onze cultuurgeschiedenis. Leerlingen leren verschillende vormen van kunst en cultuur kennen binnen de context van een bepaalde tijd. De leerling leert in brede zin, begrippen te hanteren die van belang zijn voor receptie en reflectie van kunst en cultuur. Door de verschillende periodes steeds op grond van dezelfde invalshoeken te bestuderen, leren ze verbanden te zien tussen de verschillende periodes en tussen historische periodes en onze tijd en ook leren ze naar andere culturen te kijken. Deze invalshoeken laten de verschillende functies van cultuur zien. Leerlingen leren door naar voorbeelden te kijken uit de kunsten, inzicht te ontwikkelen in kunst (in de culturele context van een bepaalde plaats, functie of tijd) en in de complexiteit ervan. Doordat de kunst in de context geplaatst wordt, wordt voorkomen dat er misconcepties ontstaan over kunst.  

Kunst Beeldend/Dans/Drama of Muziek: De diepte in door vakspecifieke productie en reflectie.

Kunst Beeldend/Dans/Drama of Muziek bevat twee vakonderdelen: Praktijk (= muziek, dans, drama of beeldend) en vaktheorie - behorend bij de gekozen discipline. Leerlingen kiezen voor één discipline en leren over deze discipline aan de hand van het vormgeven in, -en het reflecteren over, deze discipline. De onderdelen praktijk en vaktheorie kunnen aan de hand van opdrachten of thema's met elkaar verbonden worden. Ook wordt de algemene theorie van Kunst Algemeen wel aan de thema's van Kunst Beeldend/Dans/Drama of Muziek verbonden, waardoor een grote mate van samenhang voor leerlingen kan ontstaan. Leerlingen analyseren beelden, muziek, dans, drama van kunstenaars en daarmee leren ze hoe ze zelf met een van deze kunstvormen kunnen werken en aan de hand daarvan hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Leerlingen leren vakspecifieke vaardigheden, kennis, begrippen aan de hand van productie en reflectie binnen een of meerdere gekozen kunstdisciplines. Dat zijn die kunstdisciplines die de school kan aanbieden. 

Internationale ontwikkelingen in kunst en onderwijs in de kunstvakken

Op een internationale conferentie over onderwijs in de kunstvakken ( nov. 99 - New York), heb ik gemerkt dat het de vakken CKV en Kunst aansluiten bij de nieuwste ontwikkelingen die er gaande zijn op het gebied van culturele en kunstzinnige vorming in diverse andere Europese en niet-Europese landen. Dat is geen toeval: in de actuele ontwikkelingen in de kunsten zie je steeds meer multi- en inter-disciplinaire vormen van kunst. Deze interdisciplinaire kunstvormen worden in toenemende mate theoretisch geïnterpreteerd en geanalyseerd door onder andere kunstcritici, kunsttheoretici die refereren een breed scala van theorie: van de kunstgeschiedenis, tot de psychologie, sociologie, culturele antropologie, filosofie enz. Mede daarom is er binnen het profiel Cultuur en Maatschappij, in de vakken CKV en Kunst sprake van een sterk accent op zowel theorie als praktijk, als op productie en reflectie.

CKV en Kunst.

Dat culturele en kunstzinnige vorming en Kunst, zijn beide belangrijk in het kader van algemene vorming in onze tijd, en dat de vakken CKV - met een accent op ervaring -; Kunst Algemeen - cultuurtheorie in de breedste zin - en Kunst Beeldend/Dans/Drama of Muziek - verdieping vanuit een discipline - daarom alledrie binnen de tweede fase aanwezig moeten zijn, mag duidelijk zijn.

December 2007 - © Marie-Thérèse van de Kamp.

Deze legitimatie/vakvisie is gebaseerd op onderstaande literatuur:

·         Broudy, H.S. (1987) The Role of Imagery in Learning. The Getty Institute. Los Angeles.

·         Ebbens, S., & Ettekoven, S. (2005) Actief Leren. Tweede druk. Groningen.

·         Efland, A.D. (2002) Art and Cognition. Integrating the Visual Arts in The Curriculum.  New York

·         Eisner, E.W. (2002) The Arts and the Creation of Mind. New Haven

·         Gardner, H. (1983) Frames of Mind. The theory of multiple intelligences. New York.

·         Gardner, H. (1990) Art Education and Human Development. The Getty Institute. Los Angeles.

·         Gardner, H. (2006) Five Minds for the Future. Boston.

·         Haanstra, F. (2001) De Hollandse Schoolkunst. Mogelijkheden en beperkingen van authentieke kunsteducatie. Utrecht.

·         Hargreaves, D. (1995). Kunstzinnig onderwijs. Een vak op zich. Naar een andere visie op kunsteducatie.

·         Langer, Ellen J. (1997). The Power of Mindful Learning. Da Capo Press, Cambridge.

·         Runco, Marc. A. Creativity. (2007) Theories and Themes: research, development and practice. Elsevier Academic Press. Burlington MA.  

·         Sawyer, R.Keith. (2006). Explaining Creativity. The Science of Human Innovation. Oxford University Press, New York.

·         Vermunt, J.D, N. Verloop. (1999) Congruence and friction between learning and teaching.  Learning and Instruction.

·         Winner, E., L. Hetland. (2000) The Arts and Academic Improvement: What the Evidence Shows. Samenvattingen: http://www.nd.gov/arts/arts_ed/naea_pdf/HarvardT.pdf en http://www.pz.harvard.edu/Research/Reap/REAPExecSum.htm .

 

Uit onderzoek van Ellen Winner en Lois Hetland blijkt het volgende: (zie ook dit overzicht)

Art for our sake  - Why do we teach the arts in schools?

 

School arts classes matter more than ever - but not for the reasons you think By Ellen Winner and Lois Hetland. September, 2007 (gepubliceerd in 2008 in The Boston Globe http://www.boston.com/news/globe/ideas/articles/2007/09/02/art_for_our_sake/ ) 

In an educational system strapped for money and increasingly ruled by standardized tests, arts courses can seem almost a needless extravagance, and the arts are being cut back at schools across the country. (…) We found that arts programs teach a specific set of thinking skills rarely addressed elsewhere in the curriculum. (…)The implications are broad, not just for schools but for society. As schools cut time for the arts, they may be losing their ability to produce not just the artistic creators of the future, but innovative leaders who improve the world they inherit.

 

(…) Many life skills not measured by tests just don't get taught. It seems plausible to imagine that art classes might help fill the gap by encouraging different kinds of thinking, but there has been remarkably little careful study of what skills and modes of thinking the arts actually teach.(…) What we found in our analysis should worry parents and teachers facing cutbacks in school arts programs. While students in art classes learn techniques specific to art, such as how to draw, how to mix paint, or how to center a pot, they're also taught a remarkable array of mental habits not emphasized elsewhere in school.(…) Such skills include visual-spatial abilities, reflection, self-criticism, and the willingness to experiment and learn from mistakes. All are important to numerous careers.(…)

 

In our analysis, we identified eight “studio habits of mind" that arts classes taught, including the development of artistic craft. Each of these stood out from testable skills taught elsewhere in school. (…) One of these habits was persistence: Students worked on projects over sustained periods of time and were expected to find meaningful problems and persevere through frustration. Another was expression: Students were urged to move beyond technical skill to create works rich in emotion, atmosphere, and their own personal voice or vision. A third was making clear connections between schoolwork and the world outside the classroom: Students were taught to see their projects as part of the larger art world, past and present. (…) In this way students could see the parallels between their art and professional work.

(…) Each of these habits clearly has a role in life and learning, but we were particularly struck by the potentially broad value of four other kinds of thinking being taught in the art classes we documented: observing, envisioning, innovating through exploration, and reflective self-evaluation. (…)The first thing we noticed was that visual arts students are trained to look, a task far more complex than one might think. Seeing is framed by expectation, and expectation often gets in the way of perceiving the world accurately.(…) Observational drawing requires breaking away from stereotypes and seeing accurately and directly. We saw students pushed to notice what they might not have seen before.(…)Seeing clearly by looking past one's preconceptions is central to a variety of professions. (…) Another pattern of thought we saw being cultivated in art classes is envisioning - forming mental images internally and using them to guide actions and solve problems.(…) Like observing, envisioning is a skill with payoffs far beyond the art world. (…)The inventor - the envisioner par excellence - must dream up ideas to be turned into real solutions. Envisioning is important in everyday life as well. (…) We also found innovation to be a central skill in art classes. Art classes place a high value on breaking the mold. Teachers encourage students to innovate through exploration - to experiment, take risks, and just muck around and see what can be learned.

 

Finally, many people don't think of art class as a place where reflection is central, but instead as a place where students take a break from thinking. But art-making is nonverbal thinking, and verbal thinking (often public and spoken) is a focal activity of arts classes.(...)Though we both have a long history in arts education, we were startled to find such systematic emphasis on thinking and perception in the art classes we studied. In contrast to the reputation of the arts as mainly about expressive craft, we found that teachers talked about decisions, choices, and understanding far more than they talked about feelings.(…) We don't need the arts in our schools to raise mathematical and verbal skills - we already target these in math and language arts. We need the arts because in addition to introducing students to aesthetic appreciation, they teach other modes of thinking we value.(…) For students living in a rapidly changing world, the arts teach vital modes of seeing, imagining, inventing, and thinking. If our primary demand of students is that they recall established facts, the children we educate today will find themselves ill-equipped to deal with problems like global warming, terrorism, and pandemics.(…)Those who have learned the lessons of the arts, however - how to see new patterns, how to learn from mistakes, and how to envision solutions - are the ones likely to come up with the novel answers needed most for the future.

Ellen Winner is a professor of psychology at Boston College. Lois Hetland is an associate professor of art education at the Massachusetts College of Art. Both are also researchers at Project Zero at the Harvard Graduate School of Education.

 

Tot slot: Op http://www.naea-reston.org/whyart.html  wordt het belang van kunstvakken in het onderwijs door de Amerikaanse National Art Education Association (NAEA) als volgt geformuleerd:

What does art education do for the individual and for society? Why do we teach art? How does art contribute to education at all levels? There are many good answers to these questions, but three stand out as crucial in today’s social and economic climate. We believe that art—and therefore art education—means three things that everyone wants and needs.

Art Means Work
Beyond the qualities of creativity, self-expression, and communication, art is a type of work. This is what art has been from the beginning. This is what art is from childhood to old age. Through art, our students learn the meaning of joy of work—work done to the best of one’s ability, for its own sake, for the satisfaction of a job well done. There is a desperate need in our society for a revival of the idea of good work: work for personal fulfillment; work for social recognition; work for economic development. Work is one of the noblest expressions of the human spirit, and art is the visible evidence of work carried to the highest possible level. Today we hear much about productivity and workmanship. Both of these ideals are strengthened each time we commit ourselves to the endeavor of art. We are dedicated to the idea that art is the best way for every young person to learn the value of work.

Art Means Language
Art is a language of visual images that everyone must learn to read. In art classes, we make visual images, and we study images. Increasingly, these images affect our needs, our daily behavior, our hopes, our opinions, and our ultimate ideals. That is why the individual who cannot understand or read images is incompletely educated. Complete literacy includes the ability to understand, respond to, and talk about visual images. Therefore, to carry out its total mission, art education stimulates language—spoken and written—about visual images. As art teachers we work continuously on the development of critical skills. This is our way of encouraging linguistic skills. By teaching pupils to describe, analyze, and interpret visual images, we enhance their powers of verbal expression. That is no educational frill.

Art Means Values
You cannot touch art without touching values: values about home and family, work and play, the individual and society, nature and the environment, war and peace, beauty and ugliness, violence and love. The great art of the past and the present deals with these durable human concerns. As art teachers we do not indoctrinate. But when we study the art of many lands and peoples, we expose our students to the expression of a wide range of human values and concerns. We sensitize students to the fact that values shape all human efforts, and that visual images can affect their personal value choices. All of them should be given the opportunity to see how art can express the highest aspirations of the human spirit. From that foundation we believe they will be in a better position to choose what is right and good.

home                 bronnensuggesties voor ckv en Kunst           literatuursuggesties voor ckv en Kunst