Kunst Algemeen (voorheen ckv 2) - LESSTRUCTUUR

 

1e les: beginnen met een multimedia-inleidingsles, veel video, cdís, cd-roms enz.

Het doel daarvan is leerlingen een indruk van het tijdsbeeld geven, door relevante kunstenaars; kunstwerken; stromingen/ stijlelementen; te tonen in het kader van de context van de tijd/plaats en de cultuur van die tijd/plaats. De leerlingen kunnen zich op deze manier een beeld vormen van de tijdgeest, en dit zorgt voor een toename van de motivatie.

2e les t/m 6e les: Inleidingen in de relevante ontwikkelingen van het onderwerp/ de invalshoeken Ė breed/ algemeen van opzet Ė in de vorm van interactieve lessen

Leerlingen krijgen enerzijds informatie aangereikt via de docent: in de vorm van tekst/ verhaal/ beeld/ geluid. Belangrijke basiskennis wordt aangereikt, en belangrijke begrippen/ technieken worden uitgelegd. Leerlingen krijgen daarnaast opdrachten om de stof uit reader of boek samen te vatten; maken korte opdrachten en presenteren bepaalde onderdelen van de les (dus niet alleen de docent legt uit, ook de leerlingen leggen uit).

7e + 8e les: OriŽntatie op werkopdrachten behorende bij de invalshoeken

Leerlingen worden in groepen verdeeld; elke groep onderzoekt vragen/ probleemstellingen die bij 1 van de invalshoeken horen (bij elk onderwerp wisselen ze, zodat ze wel steeds andere invalshoeken onderzoeken). Ze gaan zich oriŽnteren op invalshoek en de bijbehorende probleemstellingen die zij gaan onderzoeken. (leren oriŽnteren; leren onderzoeken)

9e+10e les: Onderzoek & Analyse: inhoudelijk aan de slag met onderzoeksvragen & probleemstellingen.

Hierbij komt het Zelfstandig Leren heel erg nadrukkelijk aan bod: leerlingen leren diverse vaardigheden die benodigd zijn om goed onderzoek op te zetten, uit te voeren en te evalueren. Ik besteed als docent afwisselend aandacht aan het leren opzoeken in boeken; op internet; hoe je met deze informatie uit bronnen om moet gaan; hoe je informatie kunt/ moet checken met behulp van gedegen bronnen zoals belangrijke naslagwerken (per discipline Ė deze zijn ook aanwezig in de schoolmediatheek); hoe je kunt bepalen of je antwoorden ook voldoende uitgewerkt zijn om de probleemstelling aan anderen te kunnen uitleggen/ onderbouwen tijdens de presentatie; enz.

10e les: Tussentijdse evaluatie.

Dit heeft als doel: leren reflecteren (op het eigen leerproces) door de leerling en anderzijds voor de docent: leerlingen begeleiden en zonodig bijsturen in het onderzoeksproces. Daarbij is zowel de inhoud (het product) van belang als het leerproces. Leerlingen krijgen op het eigen niveau (differentiatie) aanwijzingen voor het vervolg van het onderzoek.

11e+12e les: voorbereiding presentatie.

Hierbij krijgen de leerlingen de taak om de probleemstellingen inhoudelijk helder op papier te zetten, en daarnaast de belangrijkste componenten te selecteren die zinvol zijn voor anderen om in presentatievorm voorgeschoteld te krijgen. (leren presenteren, leren communiceren)

13e t/m 15e les: presentaties + voorbereiding op toets

Steeds worden twee invalshoeken per les gepresenteerd door leerlingen aan de andere leerlingen. Leerlingen krijgen alles op papier aangeleverd, en maken tijdens de presentaties aantekeningen. De informatie die zij tijdens de presentaties aangereikt hebben gekregen maakt deel uit van de stof die zij moeten beheersen voor de afsluitende toets. Leerlingen kunnen elkaar vragen stellen. Daarnaast is de docent tijdens de presentaties aanwezig, om indien nodig, aanvullende informatie te verstrekken of om Ė indien nodig- puntjes op de i te zetten/ correcties aan te brengen (dat laatste is meestal niet nodig: leerlingen hebben van tevoren hun informatie op papier aangereikt aan de docent die de informatie op dat moment al kan checken).

Leerlingen krijgen in de loop van de laatste weken voor de toets, een toetsmodel aangereikt waarmee zij heel efficiŽnt en specifiek kunnen leren voor de toets voor Kunst Algemeen. (meer hierover is te vinden in het artikel: zelfstandig leren bij ckv 2(kunstzone juni 2005)

16e les: afsluitende toets.

Belangrijk bij het samenstellen van een afsluitende toets is: het toetsen op kennis, inzicht en vaardigheden die ook centraal gestaan hebben in de afgelopen weken. Dus niet: om leerlingen klakkeloos kennis uit het hoofd te laten leren en deze te laten reproduceren. Dus wel: toetsen in hoeverre leerlingen begrip gekregen hebben: t.a.v. de onderwerpen/ invalshoeken/ context van de tijd/ de belangrijke ontwikkelingen in de div. disciplines; in hoeverre ze het geleerde toe kunnen passen op nieuwe onderwerpen; in hoeverre ze verbanden kunnen leggen enz. (zelfstandig leren !)

17e /18e les: bespreken van de toets; evalueren van het leerproces/ onderwerp

Het is heel essentieel om de toets te bespreken, om op die manier het leerproces goed af te sluiten: leerlingen die Ďverkeerdí voor de toets geleerd hebben, merken dit vaak pas op wanneer de toets besproken wordt en zij de antwoorden zien. Ook is het belangrijk om leerlingen mee te laten denken over wat er goed ging en wat er minder goed ging tijdens het leerproces. Mijn ervaring is, dat ze hierbij vaak heel zinvolle opmerkingen maken.

 

 

terug naar concept †††††††††††††††††††††home††††