HOE MOET JE LEREN VOOR EEN CKV 2 TOETS ?

 

Omdat leerlingen het vaak moeilijk vinden om de juiste leerstijl toe te passen op de stof

van ckv 2, heb ik een format gemaakt waarin zij een overzicht krijgen over de verschillende

manieren van leren bij ckv 2. Zij kunnen dan ook voor elk ander onderwerp een dergelijk schema

zelf samenstellen.

 

Dit format is gemaakt mede op basis van de tot nu toe bekende ckv 2 examens zoals deze

door het cito gemaakt zijn in de afgelopen jaren. Daarin wordt van leerlingen verwacht dat zij

begrippenkennis hebben (de relevante termen en begrippen goed kunnen hanteren, en dat zij

deze ook echt kennen). Daarnaast wordt er van leerlingen verwacht dat zij kennis kunnen toepassen

ook op andere voorbeelden dan zij in de lessen gehad hebben. Bovendien zouden leerlingen de stof echt

moeten begrijpen/ inzicht hebben en (met name vwo leerlingen) zouden tevens in staat moeten

zijn om verbanden te kunnen leggen tussen de verschillende onderwerpen van ckv 2. 

 

CULTUUR VAN DE BURGERIJ, in de 17de eeuw in de Nederlanden

 

Studeeraanwijzingen voor het proefwerk/ examen CKV 2:

 

HOE MOET JE LEREN ?

WAT MOET JE LEREN ?

 

Reproductief leren of memoriseren (= goed leren: door herhalen moet je dit door en door kennen)

-          kenmerken van de stijlen of stromingen in de beeldende kunst en architectuur in deze periode: barok, classicisme (streng- klassieke stijl)

-          kenmerken van de muziekstromingen in deze periode: eenstemmige zang (psalmen); polyfonie (= meerstemmige zang/ muziek); (alleen vwo: affectenleer)

-          Kenmerken van het klassieke drama (o.a. aristotelische principes van het theater); van kluchten

-          Begrippen als: gouden eeuw; rariteitenkabinet; moralisme; vanitas; collegium musicum; psalm; camera obscura; empirisme; selectief realisme; welvoeglijk; rederijkerskamers; spektakelstukken; reformatie; contra-reformatie enz. (= alle relevante begrippen die je bij dit onderwerp gehad hebt)

 

Toepassingsgericht leren, dat wil zeggen of je de kennis kunt toepassen op allerlei voorbeelden uit de kunsten

Voorbeeld/ oefening:

-          zoek een schilderij van een stilleven (uit de gouden eeuw in Nederland) en vraag jezelf af: op welke manier zie je in dit stilleven de vanitas gedachte weergegeven ?

-          of: zoek een schilderij van een kerkinterieur uit de 17de eeuw en vraag jezelf af: kun je zien of dit tot de reformatie behoort of juist niet, en waaraan zie je dit ?

-          of: bekijk een afbeelding van een gebouw uit de gouden eeuw in Nederland, en vraag jezelf af: kan ik zien welke stijl er gebruikt is aan de hand van verschillende stijlkenmerken ?

-          of: beluister een psalm-melodie die door Sweelinck gemaakt is en vraag jezelf af of je daaraan kunt horen waarom de reformatie de voorkeur had voor eenstemmige muziek in de kerk ?

-          of: bekijk (of lees de toneeltekst van) een klucht en vraag jezelf af: op welke manier kun je aan deze klucht zien dat er daarin sprake is van lering en vermaak ?

enz.

Betekenisgericht leren = hoofdzaken goed begrijpen, verbanden kunnen leggen tussen deze hoofdzaken

Onderaan *, staan alle items/ eindtermen voor ckv 2 cultuur van de burgerij, zoals we deze in de les behandeld hebben bij

-          de inleidende lessen

-          de samenvattingen uit je boek

-          de probleemstellingen/ onderzoeksvragen bij de invalshoeken.

Kun je nu aan de hand van deze kern-teksten:

-          Zelf de verbanden leggen tussen alle items per invalshoek; en ook tussen de verschillende invalshoeken ?

-          Begrijp je alle hoofdzaken in relatie tot het onderwerp cultuur van de burgerij van de zeventiende eeuw in de Nederlanden ?

 

HOU STEEDS GOED IN DE GATEN DAT WE HET HEBBEN OVER:

 

de cultuur van de BURGERIJ in de ZEVENTIENDE EEUW in de NEDERLANDEN

 

* Subdomein: Burgerlijke cultuur van Nederland in de zeventiende eeuw

Kunst en religie, levensbeschouwing

Kunst en esthetica

Kunstenaar en opdrachtgever; politieke en economische macht

Kunst en vermaak

Kunst, wetenschap en techniek

Kunst intercultureel

 

home                               terug naar nieuws