SUBDOMEIN 1: CULTUUR VAN DE KERK

Invalshoek 3 - Kunstenaar & opdrachtgever; politieke en economische macht:

Opleiding: leren in werk-/bouwplaatsen, klooster-/kathedraalscholen (muziek)

Probleemstelling:

Op welke manier leerde men: a) een ambacht; b) zingen; c) lezen en schrijven - in de Middeleeuwen ?

Onderzoeksvragen:

3.1: Welke mensen werkten mee aan een Kloosterkerk / Kathedraal en hoe werd men daar opgeleid ?

3.2: Waar en hoe werd muziek onderwezen in de Middeleeuwen ?

3.3: Welke rol ten aanzien van het leren hadden kathedralen en kloosters ? ( Beschrijf ook de ontwikkeling daarvan)

Trefwoorden:

bouwproces; constructies; bouwloods; scriptoria; modelboeken; kloosterscholen: Cluny;

Kunst als ambacht: meester-gezel relatie; beginnende gilde-organisatie;

Probleemstelling:

Welke functies had de gilde-organisatie in de Middeleeuwse maatschappij?

Onderzoeksvragen:

3.4: Kunst werd in de Middeleeuwen gezien als ambacht. Maak duidelijk wat het verschil is tussen de hedendaagse opvatting over kunst en de Middeleeuwse opvatting.

3.5: Kunstenaars/ambachtslieden in de Middeleeuwen verenigden zich in gilden. Wat waren deze gilden en welke functie vervulden ze ?

Trefwoorden:

gilden; ambachten; leerling / gezel <> meester

Ontstaan en Ontwikkeling van de muzieknotatie

Probleemstelling:

Hoe ging men over tot notatie van muziek - beschrijf de ontwikkeling daarin?

Onderzoeksvragen:

3.6: Hoe werd in de Middeleeuwen muziek op schrift gezet - welke personen vervulden hierbij een belangrijke rol ?

3.7: Welke ontwikkeling is er te zien in de muzieknotatie ?

Trefwoorden:

syllabisch; neumatisch; melismatisch; notenbalken / toonhoogte; graduale - getijdenboeken/koorboeken; Guido van Arezzo

Opdrachtgevers: kerk, adel, gilden

Probleemstelling:

Wie waren in de Middeleeuwen de belangrijkste opdrachtgevers voor de kunsten ?

Onderzoeksvragen:

3.8: Maak duidelijk welke invloed de opdrachtgever had op het ontstaan van het kunstwerk.

3.9: Waarom gaven deze opdrachtgevers opdrachten ?

Trefwoorden:

kloosterorden; bedelmonniken; mecenaat; kooplieden

Organisatie samenleving: feodaal systeem, opkomst stad

Probleemstelling:

Hoe leefde men in de Middeleeuwen: a) op het platteland / in de kloosters ; b) in de stad / in de kloosters; c) al reizend

Trefwoorden:

pelgrimstochten; routes; feodalisme; platteland <> stad

Verzamelingen: kerkschatten, o.a. relieken, boek, (muzieknotatie)

Probleemstelling:

Welke rol hadden: het klooster / de kerk / de universiteit / het gilde voor de ontwikkeling van kunst en cultuur ?

Onderzoeksvragen:

3.10: Leg uit en maak zichtbaar waarom de belangrijkste kunstschatten goed bewaard bleven in kerk of klooster.

3.11: Welke rol had de kerk ten aanzien van het behoud van Kunst en Cultuur ?

Trefwoorden:

kloosterorden: Cluny / Citeaux; relikwie; reliekhouders; scriptoria; miniaturen; kerkschatten.

Bronnenteksten:

M.T. van de Kamp i.s.m. M. Janssens - 2000

terug naar cultuur van de kerk verder naar invalshoek 4