EERSTE INFO OVER Profielwerkstuk Kunst algemeen/beeldend:

Hierbij krijg je de eerste informatie over het profielwerkstuk voor kua/kubv zodat je een snelle start kunt gaan maken, en dat helpt al meteen bij het op tijd af kunnen ronden van je profielwerkstuk volgend jaar !!

Het profielwerkstuk bij kua/kubv moet op beide vakken betrekking hebben: dit omdat het binnen het profiel twee samenhangende onderdelen zijn. Je kunt dus niet alleen een praktijkwerkstuk voor kubv maken, er hoort ook altijd een cultuur- en kunsthistorische en daarnaast een kunstbeschouwelijke of procesbeschrijvende (bij kubv element) paragraaf aanwezig te zijn. Het profielwerkstuk heeft een studielast van 80 uur: en in tachtig uur kun je echt een heel goed en mooi werkstuk maken !  Het profielwerkstuk moet voldoende (of goed ) afgerond worden.

 

Hoe begin je nu ?

1: Maak een lijst met minstens 3 (meer mag ook) onderwerpen uit kunst, cultuur, (daaronder vallen bijvoorbeeld ook: mode, architectuur, industriële vormgeving, maar ook musicals, moderne dans, videoclips, films  enz.).

2: Geef aan bij elk van deze onderwerpen, waarom het jou zo interesseert en waar je precies aan denkt (=deelonderwerp, stroming, kunstenaar enz) bij dit onderwerp.

3: Geef dit lijstje uiterlijk twee weken na de zomervakantie aan de begeleidende docent. Deze kijkt het met je na en bespreekt het even met je, zodat je je definitieve onderwerp kunt bepalen.

4: Als je je definitieve onderwerp gekozen hebt, dan ga je een hoofdvraag en 5 deelvragen over dit onderwerp bepalen. Dit lever je zo snel mogelijk in. De docent kijkt dit weer na, en geeft je opmerkingen om zodoende je hoofdvraag en deelvragen helemaal compleet te hebben.

5:  Dan ga je je werkplan maken: hoe ga je je oriënteren op het onderwerp, hoe ga je informatie zoeken, wat voor werkschema (planning) heb je in gedachten ? (NB je profielwerkstuk moet uiterlijk 1 februari van je examenjaar ingeleverd worden: maar de ervaring leert dat, hoe sneller je meteen na de zomervakantie kunt beginnen, hoe gemakkelijker je alles op tijd en goed kunt afronden, probeer daarmee rekening te houden). Dit werkplan lever je voor de laatste proefwerkweek in bij de docent: heb je nog vragen, stel deze dan aan de docent, zodat je na de zomervakantie meteen heel gericht verder kunt gaan.

 

Bij het profielwerkstuk moet je het hele proces documenteren:

-          Hoe je tot de keuze van de je onderwerp bent gekomen

-          Wat je vraagstelling(en) zijn met betrekking tot het onderwerp (= hoofd en deelvragen)

-          Welke werkzaamheden je verricht hebt

-          Welke hulpbronnen je geraadpleegd hebt: noteer steeds goed de titel van het boek + de schrijver + de blz.; en bij internet: noteer de naam/adres van de website

-          Hoe je tot de einduitwerking gekomen bent

-          Een evaluatie van  je werkzaamheden + van het eindproduct

-          Schaf hiervoor een schrift of mapje aan, of een ander systeem waarbij je steeds je proces heel gemakkelijk en goed bij kunt houden.

 

De einduitwerking van het profielwerkstuk kan bestaan uit een van de volgende uitwerkingsmogelijkheden:

-          Een geschreven verslag (een onderzoeksverslag/ verhalend verslag / een recensie/ een verslag van een enquête of interview)

-          Essay of artikel (uiteenzetting, beschouwing, betoog)

-          Mondelinge voordracht (uiteenzetting, beschouwing of betoog, forumdiscussie)

-          Reeks stellingen met onderbouwing

-          Posterpresentatie met toelichting

-          Presentatie met gebruik van media (audio, video, ICT, powerpoint / cd-rom)- dit laatste zou ik erg aan willen bevelen: het is heel leuk als jouw werk straks voor andere leerlingen een bron van informatie kan worden !

 

Wat zijn de eisen?

-          Het onderwerp moet voldoende of goede verdieping hebben in zowel cultuurhistorisch (= kua) als kunsthistorisch, kunstbeschouwelijk ( = kubv) opzicht. Je kunt daarbij kiezen voor heel veel verschillende mogelijkheden om accenten te leggen: uitgaan van een cultuurhistorische periode; uitgaan van invalshoeken van kua; uitgaan van een discipline (muziek, dans, drama, beeldende kunst); uitgaan van een stroming (kubisme, Jugendstil enz.); uitgaan van een componist, kunstenaar, choreograaf, theaterregisseur, filmregisseur enz; maar ook kun je een combinatie van theorie, vaktheorie en praktijk maken: bijvoorbeeld je bestudeert een periode (massacultuur bijv.) en daarbij maak je een keuze voor een discipline (bijv video of computerkunst) en vervolgens maak je aan de hand van deze theoriebevindingen een praktijkwerkstuk.

-          Het profielwerkstuk moet echt onderzoek laten zien: dus niet dat je dingen overschrijft of zelf uit je hoofd bedenkt of opschrijft. Het onderzoek kun je laten zien door op de juiste manier met bronvermelding/voetnoten om te gaan. Voor vwo geldt dat het op voorbereidend, wetenschappelijk niveau moet zijn: het wetenschappelijke daarin is belangrijk, dat betekent dat je in staat moet zijn om onderzoek te doen op voor-wetenschappelijk niveau en dat je feiten en meningen niet mag verwarren.

-          De overige eisen kun je vinden in de papieren die je van je coördinator gekregen hebt.

 

Inhoudsopgave van je profielwerkstuk:

-          Begin met een korte inleiding, leg maar uit waarom je tot het onderwerp gekomen bent, en hoe je tot de hoofdvraag en deelvragen gekomen bent.

-          Geef dan een inleiding in de periode, het onderwerp, de stroming enz.

-          Ga dan verder op je onderwerp en je deelvragen in, en hou hierbij rekening met de beschouwelijke aspecten (maak indien je een stroming uit de beeldende kunst kiest, eens een paar beeldanalyses van kunstwerken, en verwerk deze ook)

-          Hou heel goed in de gaten dat je hoofdstukken echt aan elkaar gehecht zijn (dus geen los zand), want daarmee valt of staat het totale werkstuk echt

-          Samenhang dus heel goed bewaken, terwijl je deelvraag voor deelvraag verder uitwerkt (probeer de hoofdvraag steeds bij elke deelvraag mee te nemen)

-          Conclusie – aan de hand van alle antwoorden op hoofd en deelvragen, en daardoorheen gemengd: wat jij ervan vindt dus jouw goed onderbouwde mening/standpunt t.a.v. je onderwerp en de conclusies.

 

Als je samen wilt werken: dan moet ieder zijn individuele bijdrage heel duidelijk aangegeven worden. De eisen worden dan naar verhouding wel zwaarder.

 

Hopelijk kun je met deze informatie lekker snel aan de slag: probeer echt een onderwerp te kiezen wat je heel erg interesseert: dat maakt de klus veel gemakkelijker te klaren. Bovendien helpt je enthousiasme het profielwerkstuk levendig te maken.